„Dobry dom musi być jak okręt. Dobry gospodarz – jak kapitan”.

Szanowni Państwo,

przedkładamy propozycję usług Zarządzania Waszą Nieruchomością. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do tych, którzy oczekują więcej od swojego Zarządcy.

Spółka Sąsiedzi – Gospodarka Nieruchomościami w ramach procesu Zarządzania Nieruchomością rozumie nie tylko wykonywanie czynności administracyjnych, lecz także aktywne doradztwo. Planowane przez nas działania mają na celu zabezpieczenie oraz – gdy jest to możliwe – podwyższenie wartości rynkowej nieruchomości. Wszystkie wiążące się z nimi decyzje pozostają w rękach Zarządu Wspólnoty/Właściciela, z którymi wiąże nas szczególna więź by osiągać optymalne efekty.

Nasza usługa to więcej niż konieczność utrzymania powierzonych nam obiektów w stanie niepogorszonym. Stawiamy na zestaw przejrzystych i efektywnych procedur zarządzania, które pozwalają na tworzenie wysokiej jakości obsługi nieruchomości.

W zamian za wynagrodzenie umowne, zależne od nakładu zleconej pracy wobec Współwłaścicieli
i Nieruchomości wyrażamy gotowość powzięcia obowiązków w zakresie;

Organizacji Wspólnoty Mieszkaniowej

 • sformalizowanie istnienia Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji Regon,
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP,
 • utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • późniejsza aktualizacja danych.


Aktywnej pomocy przy przejęciu nieruchomości

 • uporządkowanie stanu technicznego oraz prawnego nieruchomości, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, będące podstawą jej bieżącego funkcjonowania,
 • uzgodnienie z byłym administratorem lub zarządcą trybu przejęcia nieruchomości w przypadku,
 • gdy Wspólnota/Właściciel nie ma jeszcze uporządkowanych aspektów z tym związanych,
 • weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, sporządzenie wykazu lokali i ich właścicieli, a także zebranie i aktualizacja aktów notarialnych,
 • analiza stanu wszystkich wymaganych dokumentów wraz ze zleceniem i wyegzekwowaniem ich uzupełnienia (dokumentacja techniczna budynku, instrukcja obsługi i eksploatacji, decyzja urzędu o dopuszczeniu budynku do użytkowania, aktualne protokoły przeglądów technicznych, księgi obiektu budowlanego, dokumentacja administracyjna, eksploatacyjna i finansowa oraz wszystkie pozostałe dokumenty),
 • przejęcie bieżących spraw wraz z dokumentacją (np. prace remontowe),
 • weryfikacja podpisanych już umów,
 • protokolarne przejęcie nieruchomości.


Zarządzania i Administrowania nieruchomościami

 • wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty,
 • nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku,
 • pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe,
 • przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty,
 • przygotowywanie projektów uchwal i innych aktów prawnych (regulaminy, statut),
 • pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe (np. termomodernizacja),
 • prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców,
 • pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów (energia elektryczna, energia cieplna, zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości),
 • bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujący dany lokal.


Obsługi technicznej

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
 • kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą,
 • pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów,
 • nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku,
 • bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.


Obsługi księgowo – bankowej

 • prowadzenie księgowości,
 • przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej,
 • prowadzenie rachunku bankowego Klienta,
 • prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • windykacja należności,
 • sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
 • roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym,
 • bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów,
 • przedkładanie do Klienta przekazów bankowych w celu terminowej regulacji należności, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.


Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na budynek

 • zlecenie wykonania przeglądów i ekspertyz dotyczących stanu budynku,
 • analiza i wybór sposobu egzekwowania uprawnień (negocjacje, droga sądowa),
 • nadzór nad realizacją wybranego sposobu egzekwowania.


Sporządzania Świadectw Energetycznych

 • Świadectwo Energetyczne, które określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.


Wykonywania czynności Zarządcy po za siedzibą

 • Starając się zabezpieczyć interesy wszystkich właścicieli nieruchomości – mamy świadomość, że nie każdy jest w stanie z przyczyn losowych dotrzeć do nas – dlatego proponujemy wsparcie takim osobom przez możliwość załatwiania spraw w ich lokalach.


Ponadto;

 • Reprezentacja Klienta (Wspólnot), na zewnątrz przed organami samorządowymi oraz pomiędzy właścicielami
 • Współreprezentowanie Klienta przed sądami i organami egzekucyjnymi,
 • Opracowanie i opiniowanie zawieranych umów.


Szanowni Państwo,

Naszym klientom polecamy zawsze najbardziej ekonomiczne sposoby rozwiązywania problemów administracyjnych i technicznych. Fundamentalnym czynnikiem sukcesu naszej firmy jest zaangażowanie i kreatywne podejście do każdej nieruchomości i problemu, co jednocześnie gwarantuje wysoką efektywność pracy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom naszych klientów.

Tworzymy i realizujemy projekty w oparciu o solidnych, doświadczonych i sprawdzonych partnerów, by coraz więcej Klientów z pełną satysfakcją i radością mogła cieszyć się naszymi usługami.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


Zapraszam do współpracy

Zarządca Nieruchomości

- Jarosław Pianowski

Lokalizacja

Biuro Obsługi Klienta

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel: 94 374 28 16

© Sąsiedzi – Gospodarka Nieruchomościami Sp z o.o.