„Dobry dom musi być jak okręt. Dobry gospodarz – jak kapitan”.

Zarządzanie i obsługa

Bezpieczeństwa Zarządzania i Obsługi Nieruchomościami słusznie wymaga się od Zarządcy.


Jest on bowiem zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególną starannością oraz zasadami etyki zawodowej, a także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.


Bezpieczeństwo Zarządzania i Obsługi Nieruchomości skupia się głównie wokół procesów;

 • eksploatacji,
 • gospodarki zasobami,
 • opłat z tytułu korzystania z nieruchomości,
 • obowiązków technicznych,
 • obsługi finansowej,
 • obsługi prawnej
 • obsługi inwestycyjnej Nieruchomości.

Jesteśmy zwolennikami by proces Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami odbywał się w sposób, który zapewni ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie, a w szczególności:


W zakresie eksploatacji m.in.:

 • negocjujemy i zawieramy umowy na dostawę świadczeń i usług, oraz kontrolujemy ich realizację,
 • negocjujemy i zawieramy umowy ubezpieczeniowe oraz prowadzimy sprawy związane z wypłatą odszkodowań,
 • kontrolujemy prawidłowość użytkowania nieruchomości,
 • gromadzimy, przechowujemy i aktualizujemy dokumentację związaną z użytkowaniem nieruchomości, a także instrukcje obsługi i eksploatacji,
 • wykonujemy obowiązki wynikające z zawartych umów ciążących na właścicielach,
 • reprezentujemy właścicieli przed osobami prawnymi, fizycznymi, bankami i urzędami.

W zakresie gospodarki zasobami m.in.:

 • zawieramy w imieniu właścicieli umowy na korzystanie z nieruchomości, na warunkach i z osobami zaakceptowanymi przez właścicieli,
 • wypowiadamy w imieniu właścicieli umowy na korzystanie z nieruchomości i dostarczamy je użytkownikom,
 • poszukujemy potencjalnych klientów,
 • opracowujemy plany remontów i modernizacji.

W zakresie opłat z tytułu korzystania z nieruchomości m.in.:

 • obliczamy, pobieramy, rozliczamy czynsze i inne opłaty za zajmowanie lokali, oraz powiadamiamy o ich zmianach,
 • prowadzimy indywidualne rozliczenia użytkowników nieruchomości,
 • sporządzamy, doręczamy najemcom i użytkownikom nieruchomości faktury VAT, rachunki, naliczenia, w terminach wynikających z umów,
 • kontrolujemy terminowość wpłat, a w przypadku opóźnień naliczamy ustawowe bądź umowne odsetki za zwłokę,
 • przygotowujemy niezbędną dokumentację do dochodzenia roszczeń z tytułu zajmowania nieruchomości,
 • prowadzimy postępowania windykacyjne.

W zakresie obowiązków technicznych m.in.:

 • zlecamy przeglądy techniczne budynków zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego oraz na tej podstawie określamy niezbędny zakres prac, który winien być wykonany dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości i instalacji,
 • prowadzimy dokumentację zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i dozoru technicznego,
 • dokonujemy kontroli technicznej budynków oraz wykonujemy bieżącą konserwację i naprawy,
 • negocjujemy i zawieramy umowy na prace remontowe, konserwacyjne, serwisowe, usuwanie awarii i ich skutków,
 • natychmiast podejmujemy niezbędne działania zabezpieczające w przypadku wystąpienia awarii lub stanów zagrożenia,
 • prowadzimy i nadzorujemy prace remontowe i konserwacyjne, usuwanie awarii i ich skutków,
 • egzekwujemy prawa gwarancyjne.

W zakresie obsługi finansowej m.in.:

 • prowadzimy księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • rozliczamy każdą nieruchomość poprzez odrębny rachunek bankowy,
 • prowadzimy indywidualne rozliczenia właścicieli z urzędami skarbowymi,
 • sporządzamy różnego rodzaju raporty finansowe według ustalonych wzorów,
 • odbieramy, weryfikujemy i regulujemy płatności za faktury VAT, rachunki za dostarczone media, wykonane usługi,
 • regulujemy podatki i inne opłaty publiczno-prawne,
 • przygotowujemy materiały i dokumenty na zebrania oraz je obsługujemy,
 • przygotowujemy i doręczamy książeczki wpłat dla użytkowników nieruchomości,
 • sporządzamy plany finansowe i sprawozdania z ich realizacji.

W zakresie obsługi prawnej m.in.:

 • regulujemy stan prawny nieruchomości,
 • współreprezentujemy właścicieli przed sądami, urzędami i innymi instytucjami,
 • współpracujemy z kancelarią adwokacką w zakresie udzielania porad prawnych.

W zakresie obsługi inwestycyjnej Nieruchomości m.in.:

 • uczestniczymy w procesie budowlanym,
 • planujemy i analizujemy zagrożenia,
 • przygotowujemy inwestycję,
 • współuczestniczymy w doborze projektantów, nadzoru i wykonawców,
 • nadzorujemy realizację, odbiory,
 • dbamy o udzielane gwarancja i rękojmie oraz je egzekwujemy

Poczucie stabilności, partnerskiego współdziałania między Właścicielami Lokali, Zarządem Wspólnoty oraz Zarządcą Nieruchomości jest podstawą wykonywania czynności na rzecz Nieruchomości i interesem stron.


Zapraszam do współpracy
Zarządca Nieruchomości
- Jarosław Pianowski

Lokalizacja

Biuro Obsługi Klienta

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel: 94 374 28 16

© Sąsiedzi – Gospodarka Nieruchomościami Sp z o.o.